REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA NA 2019/2020 ROK

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA TRWA DO KOŃCA MAJA 2019 ROKU

Drodzy rodzice !!!

Rekrutacja do Gminnego Żłobka

na rok 2019/2020

od 13 do 31 maja 2019 roku

Karty zgłoszenia dziecka są dostępne w budynku żłobka Niedzica,
ul. 3 Maja 70

lub na stronie internetowej: www.zlobekwniedzicy.pl

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w placówce
w godzinach pracy

Wszelkich informacji udzielamy

również pod numerem tel. 18 26-33-44-023.

Serdecznie zapraszam 😊

Dyrektor Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka”
w Niedzicy

                             mgr Bogusława Neupauer

Opłaty za żłobek zgodnie z poniższą uchwałą:

UCHWAŁA NR V-44/19
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka  w Gminnym Żłobku „Przystanek Maluszka” w Niedzicy prowadzonym przez  Gminę  Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
 


Na podstawie  art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się opłatę miesięczną za pobytu dziecka w żłobku w wysokości – 650 zł.
§ 2
Ustala się  opłatę  za wydłużony pobyt dziecka  w żłobku w wysokości 50 zł  za każdą rozpoczętą godzinę – opieki.
§ 3
Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku w wysokości –  6 zł.
§ 4
1.W przypadku przerw w pracy Żłobka  trwającej nieprzerwanie co najmniej dwa tygodnie w danym miesiącu, opłata o której mowa w  ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o sumę dni przerwy,
2. Do wyliczenia opłaty wlicza się tylko dni robocze, od poniedziałku do piątku,
3. Kwotę opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku oblicza się z zaokrągleniem do pełnych,
4.Kwotę opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku oblicza się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że mniej niż 0,50zł pomija się, a co najmniej 0,50zł liczy się jako jeden złoty.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne.
§ 6
Traci moc uchwała:
1.uchwała nr XXIII-201/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci  w żłobkach utworzonych przez   Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2.uchwała nr XXXI-281/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-201/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci  w żłobkach utworzonych przez   Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2019 r.

JESTEŚMY NA FACEBOOKU!