Przystanek Maluszka

Nasza oferta

Oferujemy 20 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3, a przypadkach wyjątkowych do 4 roku życia.

Nasz wykwalifikowany personel obdarzy każde dziecko miłością i troskliwą opieką. Nasi podopieczni będą mile spędzać czas podczas codziennych zajęć z opiekunkami na:

 • zajęciach muzyczno – ruchowo – rytmicznych
 • zajęciach manulno – plastycznych
 • ćwiczeniach usprawniających narządy artykulacyjne
 • zajęciach prowadzących do nabywania samodzielności w samoobsłudze
 • ćwiczeniach sprawnościowych – gimnastyka ogólnorozwojowa
 • przebywaniu na świeżym powietrzu, werandowaniu i leżakowaniu.

Nasze zadania

Do zadań Żłobka w szczególności należy:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych poprzez zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i rozwoju psychomotorycznego;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka;
 3. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz wyuczenie nawyków higienicznych;
 4. wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, prowadzenie systematycznej działalności prozdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających do żłobka;
 5. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka, nie wymagających dodatkowych nakładów w postaci opieki specjalistów;
 6. zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi.
JESTEŚMY NA FACEBOOKU!